Co je vlastně stavebnictví?

Stavebnictví je hospodářské odvětví, které se zabývá stavbami všeho druhu. Jedná se o specializovanou stavební výrobu a její zajištění, což může být například

 • výstavba
 • modernizace – moderní je to, co se vyvíjí a je v kontrastu se stavem minulým, většinou stagnujícím; jde kupříkladu o zavádění soudobých technologií nebo používání současných materiálů, výrobků, strojů; modernizací dochází vlastně i k určité renovaci či rekonstrukci, což prodlužuje životnost staveb, bytů, výrobků, atd.
 • rekonstrukce – přestavba; revitalizace špatného či nevyhovujícího stavu staveb
 • demolice – zbourání budov starých a nepotřebných; budov, jež mají ustoupit veřejnému zájmu a budov, ohrožujících svým špatným technickým stavem své okolí různých stavebních objektů, ať už se jedná o bytovou výstavbu, zemědělské stavby, silniční a dopravní stavby, a podobně.

Stavebnictví je ve velké míře závislé na dalších průmyslových odvětvích, například na strojírenství: jsou potřebné různé stavební konstrukce, stroje pro stavební práce, speciální dopravní prostředky; anebo na firmách, vyrábějících staviva a stavební materiály. Každá developerská společnost má jiné požadavky a využívá jiné postupy a technologie.

Dalšími faktory, ovlivňujícími stavebnictví – především pak výstavbu, mohou být:

 • vzdálenost místa stavby
 • dopravování stavebních hmot a stavebních zařízení
 • klimatické podmínky
 • délka stavebního procesu

Hlavním cílem stavebnictví je vytváření a úpravy vhodných životních potřeb pro společnost, zejména bydlení, ovšem s ohledem na zachování přírodního prostřední a udržování kulturních památek.

Stavebnictví představuje:

„velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické.“

Stavebnictví slouží společnosti i jednotlivcům. Dělí se na čtyři základní skupiny:

Pozemní stavby

1. stavby pro bydlení – rodinné domy a bytové domy

2. rekreační stavby – chaty, rekreační domky

3. občanské stavby, plnící sociální funkci:

 • administrativní budovy
 • stavby pro služby a obchod – prodejny a obchodní domy, pohostinství, poštovní úřady, letištní budovy
 • sportovní stavby – haly, tělocvičny, kryté bazény, stadiony
 • školy
 • kulturní stavby – kina, divadla
 • ubytovací stavby – hotely, ubytovny, vysokoškolské koleje
 • stavby pro zdravotnictví – nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska

4. průmyslové stavby

 • tovární a výrobní haly
 • skladovací objekty

5. zemědělské stavby

 • budovy pro ustájení zvířat
 • budovy pro uskladnění strojů a zařízení
 • sklady krmiv
 • parkovací budovy – traktory, kombajny, atd.

Dopravní a podzemní stavby

 • silnice, železnice, metro, letiště
 • mosty, tunely, dálniční nadjezdy

Vodohospodářské stavby

 • přehrady a úpravy vodních toků
 • meliorační zásahy

Speciální stavby

 • betonové stavby pro průmysl a energetiku
 • ražené stavby
 • stožáry elektrického vedení
 • stavby v otevřených výkopech
 • podzemní kolektory

 

Způsoby výstavby budov:

Mokrý proces – použití cihel nebo tvárnic a malty; tento, u nás preferovaný způsob výstavby, je nevýhodný v zimním období, kdy beton a malta nemají vhodné podmínky pro vytvrdnutí, a proto se někdy stavba musí přerušit, anebo je nutné prostory vyhřívat.

Suchý proces – používá prefabrikáty, které se vyrábějí v továrně, hotové se převážejí na staveniště a zde se montují a kompletují – konkrétně jde třeba o železobetonové panely pro výstavbu panelových domů
Odborníci ve stavebnictví procházejí přezkoušením veřejnoprávních komor, jimiž jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů, aby zde prokázali svou odbornou zdatnost (stavební dozor, soudní znalec v oboru stavebnictví, a podobně).

Ruku v ruce se stavebnictvím jde architektura, která je v podstatě uměleckým ztvárněním staveb. V architektuře se kloubí znalosti stavební s estetickými. Podle toho, zda u budov převažuje účelnost nebo estetický dojem, jsou řazeny k různým architektonickým a uměleckým stylům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.